Odobrenje dioničkom društvu Mezzanine Partners za osnivanje i upravljanje zatvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala Croatian Mezzanine Debt Fund

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) dala je dana 13. siječnja odobrenje dioničkom društvu Mezzanine Partners za osnivanje i upravljanje zatvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala Croatian Mezzanine Debt Fund.

https://www.hanfa.hr/media/6646/02-rje%C5%A1enje-croatian-mezzanine-debt-fund_za-web.pdf